Menu Sluiten

Evacuatieplannen


Evacuatieplannen

Info evacuatieplannen bij brand.

Evacuatieplannen opstellen.

 

Het hebben van een evacuatieplan voor uw huis of bedrijf isvan cruciaal belang om veilig te blijven.

Een nood evacuatie is het onmiddellijkverlaten van een bepaald gebied vanwege een gevaar of dreigende dreiging.

Wanneer een gevaar toeslaat, is het essentieel om een vluchtplan te hebben. Ditplan zal u en uw gezin helpen het gebied zo snel mogelijk te verlaten.

Hethelpt u naar een veiliger plek te gaan voordat het gevaar toeslaat. Hier zijnenkele tips voor het maken van uw evacuatieplannen.

Een snelle ontruiming is noodzakelijkbij calamiteiten. Een duidelijk evacuatieplan is hierbij een grote hulp. Zoworden panieksituaties vermeden bij het evacueren van personen.

Er bestaan bedrijven gespecialiseerd in het opstellen entekenen van evacuatieplannen op maat en maakt voor u de procedures.

Deze vormeneen goede basis voor het opmaken van interventiedossiers en helpen de interneblusploeg alsook de bevoegde brandweerdiensten.

Breng de primaire en secundaire routes in kaart die u vanplan bent te nemen tijdens een evacuatie. Zorg ervoor dat u zowel fysieke alsdigitale kaarten hebt. Zelfs als u een GPS gebruikt, is een gedrukte kaarthandig voor het geval die het laat afweten.

Zorg er ook voor dat u een specialeontmoetingsplaats hebt, die specifiek voor u is.

U kunt een contactpersoonbuiten de stad aanwijzen die tijdens een evacuatie als uw contactpersoonfungeert. Zo kunt u in geval van nood in contact blijven met uw familie ofvrienden.

Neem, indien mogelijk, informatie op over brandveiligheid.Uw plan moet de stappen bevatten die u moet ondernemen in geval van brand. Hetmoet ook informatie bevatten over hoe u de brandweer kunt bellen.

Daarnaastmoet uw plan twee soorten mededelingen bevatten.

Een algemene brandmelding isideaal voor kleinere bedrijven. U moet ervoor zorgen dat iedereen op de hoogteis van het plan voordat er een evacuatie plaatsvindt. Een andere manier om uvoor te bereiden op een noodsituatie is het aanwijzen van een contactpersoonbuiten de stad.

Zorg ervoor dat iedereen in uw gezin een communicatieplanheeft voor het geval iemand tijdens een evacuatie van elkaar gescheiden raakt.Het is ook een goed idee om uw huisdieren erbij te betrekken.

 Leer meer overhet waarschuwingssysteem van uw gemeente en kies een ontmoetingsplaats buitenuw huis. Het hebben van een noodplan is essentieel voor uw veiligheid.

Als uzich zorgen maakt over een mogelijke evacuatie, kan een goed voorbereidnoodplan u helpen de chaos te doorstaan.

Elk bedrijf heeft een noodplan voor brand nodig. Het planmoet in detail beschrijven welke stappen werknemers moeten nemen in geval vanbrand. Gespecialiseerde ondernemingen helpen u graag met het opstellen van een evacuatieplan en het tekenen van een evacuatieplan.

Bovendien moet het informatie bevatten over hoe de brandweer moet wordeningeschakeld. Het moet ook informatie bevatten over hoe werknemers het gebouwmoeten evacueren.

Tijdens een brand is het belangrijk dat zij weten hoe ze hetgebouw veilig kunnen verlaten. Als ze dat niet hebben gedaan, moet hen verteldkunnen worden wat ze moeten doen.

Info over evacuatieplannen

Informatie over Evacuatieplannen

Wat kunnen we nog vertellen over evacuatieplannen.

Iedere werkgever is volgens de Belgische wetgeving verplichtom evacuatieplannen te voorzien waar mensen tewerkgesteld zijn.

Niet alleenwerkgevers, maar ook verhuurders van vakantiewoningen of een B&B moetenevacuatieplannen voorzien.

Zie dit niet enkel als een verplichting, maar vooral als een hulp om het gebouwveilig en vlug te kunnen verlaten in geval van nood.

Evacuatieplannen moeten gemakkelijk te begrijpen zijn.

Hetmoet duidelijk de juiste procedures voor werknemers in geval van branduiteenzetten.

Het plan moet een ontmoetingsplaats buiten het gebouw bevatten,en het moet in gewone taal zijn opgesteld. Het moet ook een plan bevatten voorde oproepen naar de brandweer.

Als u eenmaal een plan voor een noodsituatie bijbrand hebt gemaakt, is het tijd om het uit te voeren. Het is van cruciaalbelang dat alle betrokkenen de instructies in het plan opvolgen.

Meer info over evacuatieplannen nu op allfiresecurity.be.

Tags

Algemene Richtlijnen Bij Evacuatie | Algemene Richtlijnen Bij Noodplan | Brand Evacuatieplannen | Evacuatieplannen Brandweer | Evacuatieplannen Op Maat | Evacuatieplannen Opstellen | Evacuatieplannen Tek |